پیگیری سفارش
نوامبر 30, 2017
 

قیمت برچسب اموال با چاپ یکرنگ مشکی

قیمتها از سال 1394 و 1395 و 1396و 5 ماه اول 1397  تغییری نداشت 

>> به دلیل تورم بالا در سال 97 <<

در مرداد 1397 

بروز رسانی شد 

ارسال رایگان 

برای دیدن قیمت روی هر سایز  کلیک کنید

تحویل تعداد تا 5 هزارعدد یکروزه

 

لیست قیمت لیبل اموال با چاپ یکرنگ مشکی

سایز 1.5*5 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 120 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 114 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 103 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 96 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 90 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 84 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 78 تومان
سایز 2*5 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 130 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 114 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 123 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 104 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 97.5 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 91 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 84.5 تومان
سایز 2*6 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 130 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 114 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 123 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 104 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 97.5 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 91 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 84.5 تومان
سایز 2*4 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 130 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 114 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 123 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 104 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 97.5 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 91 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 84.5 تومان
سایز 3*5 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 150 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 142.5 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 129 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 120 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 112.5 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 105 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 97.5 تومان
سایز 2.5*6 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 150 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 142.5 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 129 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 120 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 112.5 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 105 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 97.5 تومان
سایز 3*4 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 130 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 114 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 123 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 104 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 97.5 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 91 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 84.5 تومان
سایز 3*6 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 160 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 152 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 137.5 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 128 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 120 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 112 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 104 تومان
فرم سفارش لیبل اموال
 

قیمت برچسب اموال با چاپ یکرنگ مشکی

قیمتها از سال 1394 و 1395 و 1396و 5 ماه اول 1397  تغییری نداشت 

>> به دلیل تورم بالا در سال 97 <<

در مرداد 1397 

بروز رسانی شد 

ارسال رایگان 

برای دیدن قیمت روی هر سایز  کلیک کنید

تحویل تعداد تا 5 هزارعدد یکروزه

 

لیست قیمت لیبل اموال با چاپ یکرنگ مشکی

سایز 1.5*5 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 90 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 88/5 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 77/4 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 72 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 67/5 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 63 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 58/5 تومان
سایز 2*5 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 100 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 95 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 86 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 80 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 75 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 70 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 65 تومان
سایز 2*6 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 110 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 104/5 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 94/6 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 88 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 82/5 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 77 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 71/5 تومان
سایز 2*4 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 100 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 95 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 86 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 80 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 75 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 70 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 65 تومان
سایز 3*5 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 130 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 123/5 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 111/8 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 104 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 97/5 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 91 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 84/5 تومان
سایز 2.5*6 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 130 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 123/5 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 111/8 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 104 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 97/5 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 91 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 84/5 تومان
سایز 3*4 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 110 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 104/5 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 94/6 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 88 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 82/5 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 77 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 71/5 تومان
سایز 3*6 سانت
 
تعداد  درصد تخفیف قیمت هر عدد
هزار  عدد 0% 140 تومان
۳ تا ۵ هزار  عدد 5% 133 تومان
۵ تا ۱۰ هزار عدد 14% 120/4 تومان
۱۰ تا ۲۰ هزارعدد 20% 112 تومان
۲۰ تا ۵۰ هزارعدد 25% 105 تومان
۵۰ تا ۱۰۰هزارعدد 30% 98 تومان
بیشتر از ۱۰۰ هزار عدد 35% 91 تومان
فرم سفارش لیبل اموال
1+

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *