هولوگرام امنیتی

Showing 1–15 of 29 results

 • هولوگرام عمومی کد ۱

  ۲۸۰ تومان

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 1/5 * 1/5 سانت تولید شده است .

  شکل دایره و مربع دارد.

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۱۱

  ۲۷۰ تومان

  کد 11

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2 * 2 سانت تولید شده است .

  شکل مربع دارد در رنگ نقره ای  و طلایی .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۱۲

  ۲۷۰ تومان

  کد 12

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2 * 2 سانت تولید شده است .

  شکل مربع دارد در رنگ نقره ای .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۱۳

  ۲۷۰ تومان

  کد 13

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2 * 2 سانت تولید شده است .

  شکل دایره دارد در رنگ نقره ای .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۱۴

  ۲۸۰ تومان

  کد 14

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2 * 2 سانت تولید شده است .

  شکل مربع دارد در رنگ نقره ای و طلایی .

  حداقل خرید 1000 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۱۶

  ۲۷۰ تومان

  کد 16

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2 * 2 سانت تولید شده است .

  شکل مربع دارد در رنگ نقره ای .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۱۸

  ۲۷۰ تومان

  کد 18

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2 * 2 سانت تولید شده است .

  شکل دایره دارد در رنگ نقره ای .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۱۹

  ۲۷۰ تومان

  کد 19

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2 * 2 سانت تولید شده است .

  شکل مربع دارد در رنگ نقره ای .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۲

  ۲۸۰ تومان

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 1.5 * 1.5 سانت تولید شده است .

  شکل مربع دارد.

  در رنگ های طلایی و نقره ای

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۲۱

  ۲۷۰ تومان

  کد 21

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2.5 * 1.5 سانت تولید شده است .

  شکل مستطیل دارد در رنگ نقره ای .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۲۱/۱

  ۲۷۰ تومان

  کد 21/1

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2 *1 سانت تولید شده است .

  شکل مستطیل دارد در رنگ نقره ای .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۲۱/۲

  ۲۷۰ تومان

  کد 21/2

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2 * 1.5 سانت تولید شده است .

  شکل مستطیل دارد در رنگ نقره ای .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۲۴

  ۲۷۰ تومان

  کد 24

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2.5 * 1.5 سانت تولید شده است .

  شکل مستطیل دارد در رنگ نقره ای و طلایی .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۲۵

  ۲۷۰ تومان

  کد 25

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 2 * 1.7 سانت تولید شده است .

  شکل مستطیل دارد در رنگ نقره ای و طلایی .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

 • هولوگرام عمومی کد ۲۶

  ۲۸۰ تومان

  کد 26

  این هولوگرام 3 بعدی در سایز 3 * 1 سانت تولید شده است .

  شکل مستطیل دارد در رنگ نقره ای  .

  حداقل خرید 500 عدد میباشد.

1 2